શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજય
FacebookTwitterYoutube
 • Transforming Dairying Into Income-Generating Enterprise
 • Strengthening Dairy Infrastructure for Tribal Households
 • More Than 1700 Beneficiaries Registered Under I.D.D.P
 

About GTDC


ગુજરાત આદિજાતિ વિકાસ કોર્પોરેશન એક વૈધાનિક કોર્પોરેશન છે. જેની રચના ગુજરાત આદિજાતિ વિકાસ અધિનિયમ-૧૯૭૨ (ગુજરાત એક્ટ નં. ૫-૧૯૭૨) થી કરવામાં આવી છે. ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેરનામા ક્રમાંક : જીએસએચ/૫૦૯૦/ટીડીસી/૧૦/શ/ જે, તા. ૨૭-૧૦-૭૨ થી આ સ્વાયત્ત કોર્પોરેશન અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે. તા. ૨૪-૧૧-૭૨ના રોજ મળેલ ડિરેક્ટરની બોર્ડની પ્રથમ બેઠક થી કોર્પોરેશને પોતાના કામકાજનો શુભારંભ કરેલ છે...

સફળતાઓ


મહાનુભાવો


 • શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા
  શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા
  માનનીય મંત્રીશ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રી રમણલાલ પાટકર, ([ciplresval:home_state_min_name])
  શ્રી રમણલાલ પાટકર
  માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રી રમેશચંદ મીના(ઈ.)
  શ્રી રમેશચંદ મીના(ઈ.)
  ચેરમેન, જીટીડીસી
  ગુજરાત

ફોટો ગેલેરી


તાજા સમાચાર

Latest news